رشد بالغ بر 22 درصدی کارت های الکترونیکی بانک ملی ایران

کارت های الکترونیکی صادره بانک ملی ایران در پایان سال 90 نسبت به متوسط سال 89، دارای رشد 34/22 درصدی بوده است. مجموع کارت های صادره الکترونیکی این بانک در پایان سال گذشته به عدد 28 میلیون و 161 هزارو 238 عدد رسید. بر این اساس تعداد ملی کارت های صادره این بانک در پایان سال 90، به 22 میلیون و 669 هزار و 421 عدد رسید که دارای رشد 64/13 درصدی نسبت به متوسط سال 89 بود، همچنین کارت های هدیه صادره بانک ملی ایران در مدت مذکور به رقم 4 میلیون و 691 هزار و 819 عدد رسید که نسبت به دوره مورد بررسی 33/106 درصد رشد داشت. در عین حال بانک ملی ایران تا پایان سال 90، حدود 800 هزار عدد کارت اعتباری صادر کرد.

/ 2 نظر / 26 بازدید
ورسا

گروه نرم افزاری ورسا www.versa.ir

ورسا

گروه نرم افزاری ورسا http://www.versa.ir